การอ่านโน้ตเพลงไทย
 

ดํดํดํดํ ลลลล ซซซซ มมมม รรรร _ม_ม ซซซซ _ล_ล
 
            การอ่านโน้ตเพลงไทย  จะต้องออกเสียงตัวโน้ตในห้องอย่างสม่ำเสมอที่กำหนดด้วยเวลาที่เท่ากัน    เช่น  ถ้าหากเรากำหนดให้ตัวโน้ตตัวหนึ่งมีอัตราความเร็วในการอ่านเท่ากับ  ครึ่งวินาที    เวลาอ่านโน้ตก็จะต้องอ่านตัวโน้ตตัวที่หนึ่ง ตัวที่สอง ตัวที่สาม และตัวที่สี่  ต่อเนื่องกันในอัตราความเร็วตัวละ ครึ่งวินาที  ดังนั้น ในหนึ่งห้องซึ่งกำหนดให้บันทึกตัวโน้ตได้สี่ตัว จึงมีอัตราความเร็วในการอ่านเท่ากับสองวินาที 
 

องค์ประกอบในการอ่านโน้ตเพลงไทย

   

การเคาะจังหวะการอ่านโน้ตแพลงไทย

(คลิกที่ข้อความเพื่อศึกษาการเคาะจังหวะการอ่านโน้ตเพลงไทย)

 

 

 

 

 

การออกเสียงอ่านโน้ตเพลงไทย
(คลิกที่ข้อความเพื่อศึกษาการออกเสียงอ่านโน้ตเพลงไทย)

 

       

       เนื้อหาหลัก